ශුද්ධ වූ ඩන්ස්ටන් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 19වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ඩන්ස්ටන් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StDunstan ​#Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

1 + 0 =