ශුද්ධ වූ ජුලී බිලියාට් මුනිවරිය

අද දින සුදුවර චරිතය වන අප්‍රේල් 08වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ජුලී බිලියාට් මුනිවරියනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.  

Add new comment

6 + 1 =