වෙරිටාස් ප්‍රවෘත්ති - සිංහල සේවය

සත්‍යයේ හඬ අවදි කරන වෙරිටාස් ප්‍රවෘත්ති විකාශය

 

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #rvaday #bishopmaxwelsilva #Bishops #popevisit

Add new comment

4 + 6 =