වෙරිටාස් ප්‍රවෘත්ති - සිංහල සේවය

සත්‍යයේ හඬ අවදි කරන වෙරිරිටාස් ප්‍රවෘත්ති විකාශය #rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis

Add new comment

5 + 10 =