සසුන් පිය සටහන් 2024 මැයි 16

සසුන් පිය සටහන් 

"ඔබට 
නැවත යමක් 
ආරම්භ කිරීමට 
සිදුවුවහොත්, 
එය සැමවිටම 
එහි අවසාන තැනින් 
වනු ඇත."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!