සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 05

සසුන් පිය සටහන් 

"දෙවියන් වහන්සේ වෙත 
හැරවිය යුත්තේ හදවතයි. 
අප උන්වහන්සේට 
විවෘත වන විට 
ශුද්ධාත්මයාණන් 
එය පරිවර්තනය කරයි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!