සියනාවේ ශුද්ධ වූ බර්නඩීන් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 20වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන සියනාවේ ශුද්ධ වූ බර්නඩීන් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StBernardineofSiena ​#Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhal

Add new comment

14 + 2 =