ශුද්ධ වූ ෆ්ලොරියන් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 04වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ෆ්ලොරියන් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

 

Add new comment

9 + 0 =