ශුද්ධ වූ ලියොපෝල්ඩ් මැන්ඩික් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 12වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ලියොපෝල්ඩ් මැන්ඩික් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

 

Add new comment

5 + 3 =