ශුද්ධ වූ මතියස් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 14වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ මතියස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StMatthias #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

13 + 1 =