ශුද්ධ වූ ජෝන් බැප්ටිස් ද රොස්සි මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 23වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ජෝන් බැප්ටිස් ද රොස්සි මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StJohnBaptistdeRossi #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

'RVASinhala' Facebook, Instagram, Twitter පිටු like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, YouTube චැනලය subscribe කරන්න. ස්තූතියි..!

Add new comment

2 + 12 =