ශුද්ධ වූ එයුජින් ද මැසනද් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 21වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ එයුජින් ද මැසනද් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StEugenedeMazenod #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

'RVASinhala' Facebook, Instagram, Twitter පිටු like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, YouTube චැනලය subscribe කරන්න. ස්තූතියි..!

Add new comment

1 + 4 =