ලකෝනි හී ශුද්ධ වූ ඉග්නාසියුස් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 11වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ලකෝනි හී ශුද්ධ වූ ඉග්නාසියුස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

 

Add new comment

5 + 9 =