මොලොක්කා හී ශුද්ධ වූ ඩේමියන් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 10වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන මොලොක්කා හී ශුද්ධ වූ ඩේමියන් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

 

Add new comment

10 + 4 =