ටරෙන්ටෙයිස් හී ශුද්ධ වූ පීටර් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 08වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ටරෙන්ටෙයිස් හී ශුද්ධ වූ පීටර් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

 

Add new comment

1 + 1 =