පේ‍්‍රමයේ ආනන්දය (EPISODE 01)

පේ‍්‍රමයේ ආනන්දය (EPISODE 01)

කතෝලික විවාහය හා බැදුණු සභා ඉගැන්වීම් හා සක‍්‍රමේන්තුමය දිවිය පිළිබද අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ දේශනය...

Follow our page: https://www.facebook.com/RVASinhala/

#RVASinhala | #PremayeAnandaya

#MalcomCardinalRanjith

#RadioVeritasAsia

 

 

පේ‍්‍රමයේ ආනන්දය (EPISODE 01) කතෝලික විවාහය හා බැදුණු සභා ඉගැන්වීම් හා සක‍්‍රමේන්තුමය දිවිය පිළිබද අති උතුම් මැල්කම්...

Posted by Radio Veritas Asia - Sinhala on Tuesday, May 12, 2020

Add new comment

3 + 17 =