පහන් ටැඹ - දහඅටවන කොටස

නොනැවතී සෙමින් හෝ ඉදිරියටම යන්න

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #rvaday #bishopmaxwelsilva #Bishops #popevisit #mortivationalquotes #aims