සසුන් පිය සටහන් 2024 මැයි 25

සසුන් පිය සටහන් 

"දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය 
පරිපූර්ණ අයට 
ත්‍යාගයක් නොව 
දුර්වලයන් සඳහා 
ප්‍රබල ඖෂධයක් සහ 
පෝෂණයකි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!