සසුන් පිය සටහන් 2024 මැයි 23

සසුන් පිය සටහන් 

"ජේසුස් වහන්සේ යහපත් එඬේරාය; 
එතුමන් අපගේ සැබෑ වස්තුවයි. 
කරුණාකර, අපගේ ජීවිතයෙන් 
ජේසුස් වහන්සේව මකා නොදමමු! 
අපි අපේ හදවත් එතුමන් තුළ 
තව තවත් ගොඩනඟමු."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!