සසුන් පිය සටහන් 2024 මාර්තු 28

සසුන් පිය සටහන් 

"යහපත් කිතුනුවකු වීමට 
කළ යුත්තේ කුමක්ද?
පිළිතුර ඉතා සරලය ;
එනම් භාග්‍ය අට තුළ 
ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ 
දේශනා කළ දේ
තමන්ට හැකි අයුරින් 
ඉටු කිරීමය."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!