සසුන් පිය සටහන් 2024 මාර්තු 27

සසුන් පිය සටහන් 

"අපි 
එකම 
මිනිස් පවුලක් 
යන විශ්වාසය 
ශක්තිමත් කළ යුතුයි."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!