සසුන් පිය සටහන් 2024 මාර්තු 26

සසුන් පිය සටහන් 

"අපි 
තවත් පුද්ගලයෙකු සමඟ 
ප්‍රේමයෙන් 
ඇසුරු කරන විට  
දෙවියන් වහන්සේ ගැන 
අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගනිමු."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!