සසුන් පිය සටහන් 2024 මාර්තු 25

සසුන් පිය සටහන් 

"සභාව පවතින්නේ 
මිනිසුන් හෙළා දැකීමට නොව 
දෙවියන් වහන්සේගේ දයාවේ 
දෘශ්‍ය ප්‍රේමය සමඟ 
හමුවීමක් ඇති කිරීමට ය."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

සසුන් පිය සටහන් 

"සභාව පවතින්නේ 
මිනිසුන් හෙළා දැකීමට නොව 
දෙවියන් වහන්සේගේ දයාවේ 
දෘශ්‍ය ප්‍රේමය සමඟ 
හමුවීමක් ඇති කිරීමට ය."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!