සසුන් පිය සටහන් 2024 මාර්තු 24

සසුන් පිය සටහන් 

“අපව පාලනය කරන අයගෙන් 
අපි සියල්ල බලාපොරොත්තු 
විය යුතු නැත. 
එය පරිණත බවක් 
නොවනු ඇත."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!