සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 22

සසුන් පිය සටහන් 

"දෙවියන් වහන්සේ 
අප ඔවුන්වහන්සේ වෙත 
එන තෙක් බලා නොසිටින 
ගණනය කිරීමකින් තොරව, 
ප්‍රමාණ කිරීමකින් තොරව 
අප දෙසට ගමන් කරන්නේ 
ඔවුන්වහන්සේමය."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!