සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 17

සසුන් පිය සටහන් 

"පුද්ගලයෙකුගේ 
වටිනාකමට 
ගරු කිරීමට 
අපොහොසත් වීම 
පාපයකි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!