සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 15

සසුන් පිය සටහන් 

"වඩාත්ම දූෂිත මාධ්‍ය වන්නේ 
තම පාඨකයන්ට සහ 
නරඹන්නන් වෙත 
අවධානය යොමු කරන, 
ඔවුන්ගේ අගතීන්ට සහ 
බියට ගැලපෙන පරිදි 
කරුණු විකෘති කරන 
මාධ්‍යයන්ය."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!