සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 14

සසුන් පිය සටහන් 

"ජීවිතය සහ ලෝකයට 
උද්යෝගී ක්‍රියාකාරිත්වයක් 
ඇති වාසේම, 
ලෝකය රැකබලා ගැනීමෙදී ද 
නම්‍යශීලී සහ 
උද්යෝගී ක්‍රියාකාරිත්වයක්  
ඇතිවිය යුතුය."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!