සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 13

සසුන් පිය සටහන් 

"සමහර සමාජවල 
ඇදහිල්ල සහ 
ආගමික පිළිවෙත් දුර්වල වීම 
පවුල්වලට බලපාන අතර 
ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතා සමඟ 
ඔවුන්ව තනි කරයි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!