සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 12

සසුන් පිය සටහන් 

"පුද්ගලයෙකුගේ හදවත 
හිස් වන තරමට, 
ඔවුන්ට මිලදී ගැනීමට
සන්තකයේ තබා ගැනීමට සහ 
පරිභෝජනය කිරීමට 
වස්තූන් අවශ්‍ය වේ."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!