සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 11

සසුන් පිය සටහන් 

"දරුවාගේ වර්ධනයට සහ 
චිත්තවේගීය පරිණතභාවයට 
සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට 
හැකියාව ඇති පියෙකු සහ 
මවක් සිටින පවුලක 
හැදී වැඩීමට දරුවන්ට අයිතියක් ඇත."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!