සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 09

සසුන් පිය සටහන් 

"ජීවිතයේ 
සමහර සත්‍ය 
දැකිය හැක්කේ 
කඳුළු වලින් 
පිරිසිදු වූ 
දෑසින් පමණි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!