සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 08

සසුන් පිය සටහන් 

"ඉතිහාසයේ බොහොමයක්
හොඳම මිනිසුන් 
දෙවියන් වහන්සේව 
විශ්වාස නොකළ අතර 
සමහර නරක ක්‍රියා 
එතුමන්ගේ නාමයෙන් සිදු විය."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!