සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 03

සසුන් පිය සටහන් 

"උත්ථාන වූ
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ 
දීමනාව වන 
ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේම 
සත්‍යය හඳුනා ගැනීමට 
අපට සලස්වයි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!