සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 20

සසුන් පිය සටහන් 

"අපි බලාපොරොත්තුවේ 
ආලෝකයන් වෙමු! 
අපි යථාර්ථය පිළිබඳ 
ධනාත්මක දෘෂ්ටියක් 
තබා ගනිමු.”
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!