සසුන් පිය සටහන් 

සසුන් පිය සටහන් 

"අපගේ 
මරියතුමිය 
කරුණාවෙන් 
පිරී ඇති නිසා 
ඇය 
සුන්දරත්වයෙන් ද 
පිරී ඇත."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

1 + 3 =