මිහිතලයට මොහොතක්

තමන්ගේ රැළට අලුතින් පැටවෙකු එක්වෙද්දී සියල්ලෝම එකාවන්ව ඒ අලි මව්හට උදව් කරන හරි පුදුම සංස්කෘතියක් අලින්ට තියෙන්නේ..

Add new comment

3 + 8 =