කිතුනු කැඩපත

වෙරිටාස් සිංහල සේවය හා බද්ධ ව කටයුතු කළ කේ. ෆ්රැන්සිස් නම් වූ අසහාය කිතුනු නිර්මාණකරුවාණන් පිළිබඳ ව යි මේ සටහන අද කිතුනු කැඩපත තුළින් දිග හැරෙනුයේ

#StAnthony #KithunuKedapatha #RadioVeritasAsia #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!සසුන් පිය සටහන්

Add new comment

1 + 14 =