කිතුනු කැඩපත

ජේසුස් වහන්සේව හමුවීම තුළින් සිදු වූ විපර්‍යාසය

#StAnthony #KithunuKedapatha #RadioVeritasAsia #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!සසුන් පිය සටහන්