දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජනවාරි 24

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම

මාක් 04 : 01 - 20 " මම සමිඳුන්ට සදහටම ප්‍රේම කරන්නෙමි ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!