දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජනවාරි 12 අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 02 : 01 - 12 " සමිඳුනි ඔබේ තිර පෙම ගැන මම සදහටම ගයන්නෙමි ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!