දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 පෙබරවාරි 08

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 07 : 24 - 30

" සමිඳුනි, ඔබේ සෙනඟට දක්වන කරුණාව නිසා අප සිහි කළ මැනව ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!