දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 පෙබරවාරි 19

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මතෙව් 25 : 31 - 46 " ස්වාමීනි, ඔබේ වචනය ආත්මය ද, ජීවනය ද වේ ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!