සුබ හජ් උත්සවයක් වේවා!

ඉස්ලාම් දහමේ සැබෑ හරය වන දේව භක්තිය ආදරය සහ එකිනෙකා කෙරෙහි දක්වන්නාවූ කරුණාව පෙරදැරිකරගත්
සුබ හජ් උත්සවයක් වේවා!

#HajjiMubarak #Hajji 
#RVASinhala

'RVASinhala' Facebook, Instagram, Twitter පිටු like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, YouTube චැනලය subscribe කරන්න. ස්තූතියි..!