ව්‍යංගී - සරා සිප් සයුරු

සරා.. සිප් සයුරු - පතා..

යස ඉසුරු කොහේදෝ. යන්නේ..

දමා තනිකර දිනු ගම සොදුරු.......

#rvasinhala #Ressurection #RadioVeritasAsia #RVASinhala #mothermarry #mothermarryexhibition #frsisil #srilankancatholic #catholic #catholicmedia #media #srilankanyouth #prayforus #reflection #dailygospel #music #musiclovers #songs #meaning #lovers #motherslove #love #ladune #songs #patachara #chandramandale #magepunchirosamale #songs #obadutuemuldine #newsongstatus #oldsongshit #thuthigeethikavaka #bomaluwe #sanathnandasiri #kandulaithin #keerthipasquel #gahakamalpipila #karunathnadivulganage #apikaurdu #wayo #kawiyaoba #sarasipsayura