සසුන් පිය සටහන් 2024 මැයි 31

සසුන් පිය සටහන් 

"සමස්ත සමාජය
 සහ එහි, විශේෂයෙන්ම 
සෑම රජයක්ම 
පොදු යහපත 
ආරක්ෂා කිරීමට සහ 
ප්‍රවර්ධනය කිරීමට 
බැඳී සිටී."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!