සසුන් පිය සටහන් 2024 මැයි 30

සසුන් පිය සටහන් 

"ආචාර ධර්ම වලින් 
වෙන් වූ තාක්ෂණයට 
එහි බලය 
ස්වයං-සීමා කිරීමට 
නොහැකි වනු ඇත."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!