සසුන් පිය සටහන් 2024 මැයි 24

සසුන් පිය සටහන් 

"ප්‍රීතියෙන් සිටීමට
අපට ධෛර්යය 
අවශ්‍ය වනවා සේම
සරලව ජීවත්වීමටද
ධෛර්යය අවශ්‍ය වේ."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!