සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 10

සසුන් පිය සටහන් 

"පරස්පර ලෙස, 
නොඇදහිලිවන්තයන් යැයි 
කියා ගන්නා අයට සමහර විට 
ඇදහිලිවන්තයන්ට වඩා හොඳින් 
දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත 
ක්‍රියාවට නැංවිය හැකිය."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!