සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 07

සසුන් පිය සටහන් 

"අප සියලු දෙනා තුළම 
තුවාල වූ අයකුගේ ස්වරූපයක්, 
මංපහරන්නකුගේ ස්වරූපයක්, 
මගියකුගේ මගියකුගේ 
සහ යහපත් සමරිතානුවරයාගේ 
ස්වරූපයක්ද යමක් තිබේ."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!